ประวัติโรงเรียนบ้านยางรากThis is a featured pagec


โรงเรียนบ้านยางรากเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการศึกษา ระดับ อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานนิติบุคคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ และเสมอภาค โดยมีข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้


๑. ที่ตั้งและอาณาเขต โรงเรียนบ้านยางราก มีที่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ / ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการประกอบด้วย ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านยางราก หมู่ที่ ๓ บ้านยางรากน้อย หมู่ที่ ๙ บ้านน้อยรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่มเกล้าพัฒนา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ วัดสามัคคีประชาราม ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ ๒ บ้านยางราก ทิศตะวันออก ติดต่อ ทุ่งนา เขตพื้นที่ ๒ บ้านยางราก ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ ๓ บ้านยางรากน้อย

๒. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนบ้านยางราก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะในการทำการเกษตร ไร่อ้อย ข้าโพด มันสำปะหลัง ข้าว เกือบทั้งหมด ส่วนด้านภูมิอากาศ จะมีอากาศแบบร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ ๒๙.๐๖ องศาเซลเซียส

๓.ประวัติโดยย่อ โรงเรียนบ้านยางรากเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๐๖ โดยได้อาศัยความร่วมมือจากประชาชน เดิมเป็นหมู่ที่ ๙ ของตำบลมหาโพธิ์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยอาศัยศาลาการเปรียญ เป็นที่เรียนชั่วคราว มีผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้ รักษาการแทนครูใหญ่ ๑.นายมัด ตรงดี ๑๙ เมษายน ๒๕๐๖ ๒.นายเสงี่ยม ลำเจียกหอม ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ๓.นายวิบูรณ์ ดิษฐ์สุนันท์ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๖ ๔.นายเรืองศักดิ์ กลำสกุล ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ๕.นายบรรเทิง อินทนาคา ครูใหญ่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑ ๖.นายสงวน ศรีแก้ว อาจารย์ใหญ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๓ ๗.นายไชยวัฒน์ โพธิ อาจารย์ใหญ่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ และ นายชลอ จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นักเรียนชาย ๑๓๙ คน นักเรียนหญิง ๑๓๔ รวม ๒๗๓ คน มีครู ๑๓ คน นักการภารโรง ๑ คน
animation


No user avatar
banyangrak
Latest page update: made by banyangrak , Aug 15 2011, 5:42 PM EDT (about this update About This Update banyangrak Edited by banyangrak

4 words added
4 words deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.